بازدید کننده گرامی،

برای دریافت فایل تمرینات استدلال منطقی، به صفحه کارشناسی ارشد/ دکتری، بخش استعداد و آمادگی تحصیلی مراجعه نمایید.

سوالات آمار توصیفی
1394/09/03

سوالات آمار توصیفی کنکور سراسری سال های 89 تا 94 همراه با حل تشریحی

کتاب آمار انسانی
1394/09/03

فصل اول کتاب آمار و احتمال انسانی

سوالات کتاب آمار و احتمالات تألیف عادل آذر
1394/09/03

سوالات کتاب آمار و احتمالات تألیف عادل آذر به همراه حل تشریحی

تمرینات استدلال منطقی استعداد و آمادگی تحصیلی
1394/10/13

تمرینات استدلال منطقی استعداد و آمادگی تحصیلی

تمرینات درک مطلب استعداد و آمادگی تحصیلی
1394/09/30

تمرینات درک مطلب استعداد و آمادگی تحصیلی

تمرینات استدلال منطقی استعداد و آمادگی تحصیلی
1394/10/13

تمرینات استدلال منطقی استعداد و آمادگی تحصیلی

تمرینات درک مطلب استعداد و آمادگی تحصیلی
1394/09/30

تمرینات درک مطلب استعداد و آمادگی تحصیلی